Cache-cache — Պախկվոցի

Cache-cache — Պախկվոցի

Cache-cache — Պախկվոցի

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Գրական հայերենում՝ աչխփուկ, աչքակապուկ:

 

Jouer à cache-cache. — Պախկվոցի խաղալ:

Ils jouent à cache-cache. — Նրանք պախկվոցի են խաղում:

Je veux jouer à cache-cache. — Ես ուզում եմ պախկվոցի խաղալ:

2013-09-24 20:56 (Abel)