Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone — Սմարթֆոն

J'ai un smartphone - Ես սմարթֆոն ունեմ

Elle a un smartphone de dernier cri - Նա վերջին ճչի սմարթֆոն ունի

Mon smartphone est cassé - Սմարթֆոնս փչացել է

Son smartphone ne marche plus - Նրա սմարթֆոնը էլ չի աշխատում

Ils on réparé mon smartphone - Նրանք սարքեցին սմարթֆոնս

Je n'arrive pas à prendre de belles photos avec mon smartphone - Սմարթֆոնովս չեմ կարողանում գեղեցիկ լուսանկարներ անել

On lui a acheté un smartphone d'occasion - Նրան օգտագործված ( երկրորդ ձեռքի ) սմարթֆոն առանք

L'écran de ce smartphone est cassé - Այս սմարթֆոնի էկրանը կոտրված է

2019-05-24 18:30 (Աբել)