Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Venir — Գալ

Venir
Գալ

2023-11-06 15:13:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Parler — Խոսել

Parler
Խոսել

Բայ — Verbe

հայերեն — ֆրանսերեն

Je parle - Ես խոսում եմ

...

2013-09-19 14:30 ()

Emmener — Տանել

Emmener
Տանել

Բայ — Verbe

հայերեն — ֆրանսերեն

J'emmène — Ես տանում եմ

...

2013-10-06 18:31 ()

Un sapin — Եղևնի

Un sapin
Եղևնի

ֆրանսերեն — հայերեն

Un sapin de Noël — Տոնածառ

...

2013-12-24 14:30 ()