Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Mordre — Կծել

Mordre
Կծել

2021-01-15 15:41:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Le son "u" — Ֆրանսերեն «u» հնչյունը

Le son "u"
Ֆրանսերեն «u» հնչյունը

Փաստորեն եթե ձեր շրթունքներն ընդունեն սուլելու դիրք, և փորձեք արտասանել «ի» տառը, ապա կհնչի ֆրանսերեն «u» տառը

...

2014-01-22 07h09 ()

Moi non plus — Ես նույնպես

Moi non plus
Ես նույնպես

2014-12-21 18:17 ()