Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Mordre — Կծել

Mordre
Կծել

2021-01-15 15:41:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

La traduction des unions verbales faire et laisser — Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

La traduction des unions verbales faire et laisser
Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

2017-08-20 15:55 ()

Comment apprendre français — Ինչպես սովորել ֆրանսերեն

Comment apprendre français
Ինչպես սովորել ֆրանսերեն

Ցանկացած օտար լեզու սովորելիս պետք է սովորել նրա հիմնական օգտագործվող բայերը ...

2014-09-18 18:23 ()

Manuel a une vois agréable quand il chante en français — Մանուելը հաճելի ձայն ունի ֆրանսերեն երգելիս

Manuel a une vois agréable quand il chante en français
Մանուելը հաճելի ձայն ունի ֆրանսերեն երգելիս

Իմ կարծիքով Մանուելը շատ հաճելի ձայն ունի ֆրանսերեն երգելիս:

À mon avis Manuel a une voix agréable quand il chante en français

...

2013-09-23 14h25 ()