Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Se protéger — Պաշտպանվել

Se protéger
Պաշտպանվել

2020-03-23 17:02:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Pour toi Arménie — Քեզ համար Հայաստան

Pour toi Arménie
Քեզ համար Հայաստան

Սպիտակի երկրաշարժ

Tremblement de terre de Spitak

2014-12-07 23:38 ()

Avoir — Ունենալ

Avoir
Ունենալ

Verbe — Բայ

ֆրանսերեն — հայերեն

J'ai — Ես ունեմ

...

2013-12-11 15:48 ()

Phrases négatives — Ժխտական նախադասություններ

Phrases négatives
Ժխտական նախադասություններ

Ժխտական նախադասություններ Phrases négatives

2018-02-09 19:27 ()