Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Se protéger — Պաշտպանվել

Se protéger
Պաշտպանվել

2020-03-23 17:02:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

À l'oeil nu — Անզեն աչքով

À l'oeil nu
Անզեն աչքով

ֆրանսերեն - հայերեն

Je vois ça à l'oeil nu — Ես դա տեսնում անզեն աչքով

...

2013-09-07 15:18 ()

Regardez des films — Դիտեք ֆիլմեր

Regardez des films
Դիտեք ֆիլմեր

Ֆրանսերեն ֆիլմերի ազդեցությունը ֆրանսերեն սովորողների վրա:

Ֆրանսերեն սովորելուց պետք չէ

...

2013-10-20 00:16 ()