Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Mordre — Կծել

Mordre
Կծել

2021-01-15 15:41:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Éclipse solaire — Արեգակի խավարում

Éclipse solaire
Արեգակի խավարում

Արեգակի խավարումը տեղի է ունենում ...

2015-03-20 21:41 ()

Parler — Խոսել

Parler
Խոսել

Բայ — Verbe

հայերեն — ֆրանսերեն

Je parle - Ես խոսում եմ

...

2013-09-19 14:30 ()