Verbe - Բայ

Venir — Գալ

Venir - Գալ

Խոնարհում

Je viens - Ես գալիս եմ

Tu viens - Դու գալիս ես

Il vient - Նա գալիս է (արական)

Elle vient - Նա գալիս է (իգական)

 

Nous venons - Մենք գալիս ենք

Vous venez - Դուք գալիս եք

Ils viennent - Նրանք գալիս են (արական)

Elles viennent - Նրանք գալիս են (իգական)

 

Je viens d՛Arménie - Ես Հայաստանից եմ

Nous venons aussi - Մենք նույնպես գալիս ենք

Vous venez de loin? - Դուք հեռվի՞ց եք գալիս

Il vient ici tous les jours - Նա գալիս է այստեղ ամեն օր

Elle vient voir le concert - Նա գալիս է համերգը տեսնելու

2023-11-06 15:13:00 (Աբել)