Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

Ils se rassemblent autour de lui - Նրանք հավաքվում են իր շուրջ

Se rassembler pour lutter contre quelque chose - Համախմբվել. ինչ-որ բանի դեմ պայքարելու համար

Se rassembler autour d'une idée - Համախմբվել ինչ-որ գաղափարի շուրջ

 

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)