Verbe - Բայ

Ouvrir — Բացել

Ouvrir — Բացել

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Présent [Ներկա]

 

J'ouvre — Ես բացում եմ

Tu ouvres — Դու բացում ես

Il ouvre — Նա բացում է (արական եզակի)

Elle ouvre — Նա բացում է(իգական եզակի)

On ouvre — Մենք բացում ենք

 

Nous ouvrons — Մենք բացում ենք

Vous ouvrez — Դուք բացում եք

Ils ouvrent — Նրանք բացում են (արական հոգնակի)

Elles ouvrent — Նրանք բացում են (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

 

Tu ouvres ta lettre?
Նամա՞կդ ես բացում:

J'ouvre la porte.
Ես բացում եմ դուռը:

Il ouvre la bouteille.
Նա բացում է շիշը:

Ouvrir le chemin.
Ճանապարհը բացել:

Ils ouvrent le robinet.
Նրանք բացում են ծորակը:

Nous ouvrons la boîte.
Մենք բացում ենք արկղը:

Ouvrir une conversation.Խոսակցություն բացել:

Ouvrir le fichier (informatique).
Ֆայլը բացել (ինֆորմատիկա):

 

Passé composé [Անցյալ կատարյալ]

Կարդացեք «Passé composé»-ին և «passé simple»-ին վերաբերող այս հոդվածը

 

J'ai ouvert — Ես բացեցի [Ես բացել եմ]

Tu as ouvert — Դու բացեցիր [Դու բացել ես]

Il a ouvert — Նա բացեց [Նա բացել է] (արական եզակի)

Elle a ouvert — Նա բացեց [Նա բացել է] (իգական եզակի)

On a ouvert — Մենք բացեցինք [Մենք բացել ենք]

 

Nous avons ouvert — Մենք բացեցինք [Մենք բացել ենք]

Vous avez ouvert — Դուք բացեցիք [Դուք բացել եք]

Ils ont ouvert — Նրանք բացեցին [Նրանք բացել են] (արական հոգնակի)

Elles ont ouvert — Նրանք բացեցին [Նրանք բացել են] (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

 

 

Imparfait [Անցյալ անկատար]

 

J'ouvrais — Ես բացում էի

Tu ouvrais — Դու բացում էիր

Il ouvrait — Նա բացում էր (արական եզակի)

Elle ouvrait — Նա բացում էր (իգական եզակի)

On ouvrait — Մենք բացում էինք

 

Nous ouvrions — Մենք բացում էինք

Vous ouvriez — Դուք բացում էիք

Ils ouvraient — Նրանք բացում էին (արական հոգնակի)

Elles ouvraient — Նրանք բացում էին (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

 

Futur [Ապառնի]

 

J'ouvrirai — Ես բացելու եմ

Tu ouvriras — Դու բացելու ես

Il ouvrira — Նա բացելու է (արական եզակի)

Elle ouvrira — Նա բացելու է (իգական եզակի)

On ouvrira — Մենք բացելու ենք

 

Nous ouvrirons — Մենք բացելու ենք

Vous ouvrirez — Դուք բացելու եք

Ils ouvriront — Նրանք բացելու են (արական հոգնակի)

Elles ouvriront — Նրանք բացելու են (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

 

 

2013-11-04 22:23:00 (Աբել)