Les pronoms possessifs — Դերանվանական հոլովումը

Les pronoms possessifs — Դերանվանական հոլովումը

Սեռական հոլովը անձնական դերանունների դեպքում:

 

Եզակի թվով անձնական դերանունների հոլովումը (արական գոյականների համար):

Իմ — Mon

Քո — Ton

Նրա — Son

 

Եզակի թվով անձնական դերանունների հոլովումը (իգական գոյականների համար):

Իմ — Ma

Քո — Ta

Նրա — Sa

 

Հոգնակի թվով անձնական դերանունների հոլովումը (արական և իգական գոյականների համար):

Մեր — Notre

Ձեր — Votre

Նրանց — Leur

 

Իմ ընկերը — Mon copain (արական գոյական)

Իմ ընկերուհին — Ma copine (իգական գոյական)

 

Քո պայուսակը — Ton sac (արական գոյական)

Քո աթոռը — Ta chaise (իգական գոյական)

 

Նրա համակարգիչը — Son ordinateur (արական գոյական)

Նրա կիթառը — Sa guitare (իգական գոյական)

 

Մեր գիրքը — Notre livre (արական գոյական)

Մեր տունը — Notre maison (իգական գոյական)

 

Ձեր բաժակը — Votre verre (արական գոյական)

Ձեր փողոցը — Votre rue (իգական գոյական)

 

Նրանց ավտոմեքենան — Leur voiture (արական գոյական)

Նրանց լուսանկարը — Leur photo (իգական գոյական)

2013-11-13 22:57 (Աբել)