Un peu à propos du temps — Մի քիչ ժամանակի մասին

Un peu à propos du temps — Մի քիչ ժամանակի մասին

Dans une heure — Մեկ ժամից

Dans quelques heures — Մի քանի ժամից

Dans un jour — Մեկ օրից

Dans quelques jours — Մի քանի օրից

Dans un an — Մեկ տարուց

Dans quelques années — Մի քանի տարուց

 

En une heure — Մեկ ժամում

En quelques heures — Մի քանի ժամում

En un jour — Մեկ օրում

En quelques jours — Մի քանի օրում

En un an — Մեկ տարում

En quelques années — Մի քանի տարում

 

Il a appris le français en quelques années — Նա սովորեց ֆրանսերենը մի քանի տարում

Il arrivera dans une heure — Նա ժամանելու է մեկ ժամից

J'ai appris mes leçons en quelques heures — Ես սովորեցի դասերս մի քանի ժամում

Je reviendrai dans une heure — Ես վերադառնալու եմ մեկ ժամից

Le président a amélioré le pays en quelques années — Նախագահը բարելավեց երկիրը մի քանի տարում

2013-11-28 07:13 (Աբել)