Une boule de neige — Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

Une boule de neige — Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

Une boule de neige — Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Faire une bataille de boules de neige — Ձնագնդիկ խաղալ

Faire des batailles de boules de neige — Ձնագնդիկ խաղալ

Il a fait une grosse boule de neige — Նա մի մեծ ձնագնդիկ է պատրաստել

En hiver ce n'est pas les boules de neige qui manquent — Ձմռանը ձնագնդիկնե՛րը չէ, որ պակասում են

Les enfants nous ont attaqués avec des boules de neige — Երեխաները մեզ վրա հարձակվեցին ձնագնդիկներով

Quand il neige les enfants font des batailles de boules de neige — Երբ ձյուն է գալիս, երեխաները ձնագնդիկ են խաղում

Nous avons tous fait des batailles de boules de neige — Մենք բոլորս էլ խաղացել ենք ձնագնդիկ

Les enfants nous ont attaqués à coup de boules de neige — Երեխաները մեզ վրա հարձակվեցին ձնագնդիկներով

2013-11-18 22:01 (Աբել)