Dites

Dites "Je veux aller" — Ասեք «Ես ուզում եմ գնալ»

Խոսակցական հայերենում օգտագործվող՝ «Ես ուզում եմ գնամ» ձևը շատ սխալ է: Հարկավոր է ասել «Ես ուզում եմ գնալ»:

 

Փորձեք ուղղել Ձեր հայերենը և կտեսնեք թե ինչպես է այն նպաստում ֆրանսերենին:

 

Ես ուզում եմ գնալ — Je veux partir

Ես ուզում եմ խմել — Je veux boire

Նրանք ուզում են քնել — Ils veulent dormir

2013-09-15 14:46 (Abel)