Faire semblant — Ձևացնել

Faire semblant — Ձևացնել

On a frappé à la porte de Hasratyan trois fois mais il a fait semblant qu'il n'est pas à la maison. Երեք անգամ ծեծեցին Հասրաթյանի փակ դուռը, բայց նա ձևացրեց, թե ինքը տանը չի: (ՍԽ)

Quand la porte de la chambre s'est ouverte elle a fait semblant de lire un livre. Երբ սենյակի դուռը բացվեց նա ձևացրեց թե գիրք է կարդում:

Ces derniers temps ils se sent très mal mais il fait semblant que tout va bien. Այս վերջին ժամանակները նա իրեն շատ վատ է զգում, բայց ձևացնում է թե ամեն ինչ լավ է:

Il fait semblant de l'aimer mais en réalité il la déteste. Նա ձևացնում է թե սիրում է նրան, բայց իրականում նա նրան ատում է:

On fait tous semblant. Մենք բոլորս ձևացնում ենք:

2014-09-18 23:48 (Աբել)