Ձևացնել — Faire semblant

Ձևացնել — Faire semblant

 

On a frappé à la porte de Hasratyan trois fois mais il a fait semblant qu'il n'est pas à la maison. - Երեք անգամ ծեծեցին Հասրաթյանի փակ դուռը, բայց նա ձևացրեց, թե ինքը տանը չի: (ՍԽ)

Quand la porte de la chambre s'est ouverte elle a fait semblant de lire un livre. - Երբ սենյակի դուռը բացվեց նա ձևացրեց թե գիրք է կարդում:

Ces derniers temps ils se sent très mal mais il fait semblant que tout va bien. - Այս վերջին ժամանակները նա իրեն շատ վատ է զգում, բայց ձևացնում է թե ամեն ինչ լավ է:

Il fait semblant de l'aimer mais en réalité il la déteste. - Նա ձևացնում է թե սիրում է նրան, բայց իրականում նա նրան ատում է:

On fait tous semblant. - Մենք բոլորս ձևացնում ենք:

 

Ձևացնել բառի բացատրությունը հայերեն:

 

2017-02-12 16:23 (Աբել)