ԱՆՈՐՈՇ ԴԵՐԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ — ADJECTIFS INDÉFINIS

ԱՆՈՐՈՇ ԴԵՐԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ — ADJECTIFS INDÉFINIS

Անորոշ դերանվանական ածականներն են aucun, autre, certain, chaque, même, nul, plusieurs, quelques, tel, tout: Անորոշ դերանվանական ածականները հանդես են գալիս գոյականների հետ:

Aucun, aucune, nul, nulle /ոչ մի/ գործածվում են առանց հոդի, եզակի թվի հետ և փոխարինում երկրորդ ժխտական մասնիկին:

Aucun travail ne l'intéresse.

Quelques /մի քանի/ գործածվում է հիմնականում հոգնակի թվով գոյականների հետ:

J'ai passé quelques jours en Corse.

Tel, telle /այսպիսի, այդպիսի/,/այսպես, այդպես/.

On ne répond pas de telle maniѐre.

Chaque /յուրաքանչյուր, ամեն/ գործածվում է արական և իգական սեռի եզակի գոյականների հետ, հոդերի փոխարեն:

Chaque matin je me lѐve à 7 heures.

Autre /մի այլ, մի ուրիշ, այլ/ դրվում է գոյականներից առաջ և գործածվում հոդերի հետ:

Je peux te donner un autre livre.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.- l'autre jour անվանական կապակցությունը հայերեն թարգմանվում է անցյալ օրը:

Certains, certaines /որոշ/ գործածվում է առանց հոդի գոյականների հետ, հիմնականում հոգնակի թվով:

Certaines régions sont riches.

Plusieurs /բազմաթիվ, շատ/ գործածվում է արական և իգական սեռի հոգնակի թվի գոյականների հետ: Elle lui a posé plusieurs questions.

Même-ի իմաստները կախված են նրա առաջադաս կամ ետադաս գործածությունից: Առաջադաս գործածության դեպքում այն թարգմանվում է նույն, միևնույն բառերով:

C'était le même bateau, le même capitaine. Rien n'avait changé.

Ետադաս գործածության դեպքում ՝ հենց, ինքը բառերով

Le restaurant se trouvait dans la ville même.

Շեշտված անձնական դերանունների հետ même-ը ետադաս է և գրվում է գծիկով:

Moi-même, toi-même, nous-même Tout-ն թվով և սեռով համաձայնում է այն գոյականի հետ, որին նա վերաբերում է:

Tout le livre, toute la classe, tous les livres, toutes les classes

Ուշադրություն.

1. Tout-ն եզակի թվի արական և իգական սեռի գոյականներից առաջ թարգմանվում է ամբողջ բառով:

J'ai lu tout le livre.

2. Հոգնակի թվի որոշյալ հոդով նախորդված գոյականների հետ գործածվելիս այն թարգմանվում է բոլոր բառով:

J'ai corrigé toutes les fautes.

3. Tout-ն առանց հոդի գոյականների հետ գործածվելիս թարգմանվում է ամեն մի, յուրաքանչյուր բառերով:

Tout élѐve doit faire tous ses devoirs.

Tout-ն անորոշ հոդով նախորդված գոյականների հետ գործածվելիս փարգմանվում է մի ամբողջ բառերով:

Elle a lu tout un roman.

2017-07-06 14:36 (Աստղիկ)