La traduction des unions verbales faire et laisser — Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

La traduction des unions verbales faire et laisser — Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

 

  Faire և laisser անորոշ դերբայով կապակցությունները թարգմանվում են հայերեն․

      ա -ացն, -եցն, -ցն ածանցներով կազմված պատճառական բայերով

          attendre- ապասել                                 faire attendre - սպասեցնել

          boire- խմել                                              faire boire - խմեցնել

          comprendre-  հասկանալ                     faire comprendre – հասկացնել

     բ․  տալ բայի հարադրությամբ

          apporter – բերել                                    faire apporter – բերել տալ

          ouvrir – բացել                                        faire ouvrir – բացել տալ

        Երբեմն faire + infinitif կապակցությունները նոր իմաստ են ստանում․

          savoir – իմանալ                                    faire savoir – իմաց տալ                      

          voir – տեսնել                                         faire voir – ցույց տալ

          mourir – մեռնել                                     faire mourir – սպանել

  Laisser + infinitif  կապակցությունները թարգմանվում են թույլ տալ, թույլատրել, հնարավորություն տալ կապակցություններով․

          lire – կարդալ                                         laisser lire – թույլ տալ կարդալ

          partir – մեկնել                                       laisser partir – թույլ տալ մեկնել

          Je ne peux pas la laisser partir seule – Չեմ կարող նրան թույլ տալ, որ մենակ գնա։

Երբեմն laisser + infinitif կապակցությունը կարող է թարգմանվել մեկ բառով, laisser tomber – գցել:

2017-08-20 15:55 (Աստղիկ)