Le secret du bonheur — Երջանկության գաղտնիքը

Le secret du bonheur — Երջանկության գաղտնիքը

ֆրանսերեն

 

Le secret du bonheur

est de faire ce que l'on aime.

Le secret du succès

est d'aimer ce que l'on fait.

 

Écouter la citation [լսել մեջբերումը]

 

հայերեն

 

Երջանկության գաղտնիքը.

անելն է այն, ինչը սիրում ենք:

Հաջողության գաղտնիքը.

սիրելն է այն, ինչը անում ենք:

2014-02-13 17:57:00 (Աբել)