À l'oeil nu — Անզեն աչքով

À l'oeil nu — Անզեն աչքով

À l'oeil nu — Անզեն աչքով

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Je vois ça à l'oeil nu — Ես դա տեսնում անզեն աչքով

On peut voir cette chose même à l'oeil nu — Այս բանը կարող ենք տեսնել նույնիսկ անզեն աչքով

2013-09-07 15:18:00 (Abel)