Baisser le son — Ձայնը ցածրացնել

Baisser le son — Ձայնը ցածրացնել

Baisser le son — Ձայնը ցածրացնել

 

Tu peux baisser le son s'il te plaît? — Խնդրում եմ, կարո՞ղ ես ձայնը ցածրացնել:

Je n'arrive pas à baisser le son de la radio. — Ես չեմ կարողանում ցածրացնել ռադիոյի ձայնը:

2014-12-21 16:36:00 (Աբել)