À mon avis — Իմ կարծիքով

À mon avis — Իմ կարծիքով

À mon avis — Իմ կարծիքով

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Il ne viendra pas, à mon avis. — Իմ կարծիքով, նա չի գալու:

Elle a raison, à ton avis? — Քո կարծիքով, նա ճի՞շտ է:

C'est elle la meurtrière, à votre avis? — Նա՞ է մարդասպանը, ձեր կարծիքով:

Pourquoi il nous proposaient autant d'argent, à ton avis? — Ինչու՞ էին նրանք առաջարկում մեզ այդքան փող, քո կարծիքով:

2014-12-24 23:04:00 (Աբել)