Toutes les heures — Ամեն ժամը մեկ

Toutes les heures — Ամեն ժամը մեկ

Toutes les heures — Ամեն ժամը մեկ

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Par ici le train passe toutes les heures. — Այս մասով գնացքը անցնում է ամեն ժամը մեկ:

Le bus passe toutes les deux heures. — Ավտոբուսը անցնում է երկու ժամը մեկ:

Il faut prendre ce médicament toutes les heures. — Այս դեղահաբը պետք է ընդունել ժամը մեկ:

2014-12-24 23:17:00 (Աբել)