Étoile filante — Ընկնող աստղ, ասուպ

Étoile filante — Ընկնող աստղ, ասուպ

Étoile filante — Ընկնող աստղ

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Regarde, une étoile filante! — Նայի՛ր, ընկնող աստղ:

J'ai vu une étoile filante. — Ես ընկնող աստղ տեսա:

En réalité les étoiles filantes ne sont pas des étoiles qui tombent, se sont juste des corps cosmiques, qui traversant l'atmosphère en grande vitesse s'enflamme et se brûle. — Ասուպները (ընկնող աստղ), իրականում բոլորովին էլ ընկնող աստղեր չեն, այլ ընդամենը տիեզերական մարմիններ, որոնք հատելով երկրի մթնոլորտային շերտը մեծ արագությունով, բռնկվում են և այրվում:

2015-02-08 20:19:00 (Աբել)