Verbe - Բայ

Emmener — Տանել

Emmener — Տանել

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Ուշադրություն. «emmener» բայը օգտագործվում է միայն մարդկանց և կենդանիների համար: Իսկ մնացածի համար օգտագործվում է «emporter» բայը:

Բառարանում այն բացատրվում է հետևյալ կերպ՝ Mener avec soi (qqn) d'un lieu dans un autre (Ինչ-որ մեկին հետը տանել մի տեղից մեկ այլ տեղ):

 

Indicatif présent [Սահմանական անկատար (ներկա)]

 

J'emmène— Ես տանում եմ

Tu emmènes — Դու տանում ես

Il emmène — Նա տանում է (արական եզակի)

Elle emmène — Նա տանում է (իգական եզակի)

On emmène — Մենք տանում է

 

Nous emmenons — Մենք տանում ենք

Vous emmenez — Դուք տանում եք

Ils emmènent — Նրանք տանում են (արական հոգնակի)

Elles emmènent — Նրանք տանում են (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

Tu peux l'emmener à la gare? — Դու կարո՞ղ ես նրան կայարան տանել:

J'emmène l'enfant à l'école — Ես երեխային դպրոց եմ տանում:

Tu veux l'emmener? — Ուզում ես տանե՞լ նրան:

Emmenez-moi — Տարեք ինձ:

 

Դասը ամրապնդելու համար կարող եք լսել Շառլ Ազնավուրի «Տարեք ինձ» չքնաղ երգը:

Pour renforcer la leçon vous pouvez écouter la magnifique chanson de Charles Aznavour "Emmenez-moi".

 

 

2013-10-06 18:31:00 (Abel)