Verbe - Բայ

Se protéger — Պաշտպանվել

Se protéger — Պաշտպանվել

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Présent [Ներկա]

 

Je me protège - Ես պաշտպանվում եմ

Tu te protèges - Դու պաշտպանվում ես

Il se protège - Նա պաշտպանվում է

Elle se protège - Նա պաշտպանվում է

On se protège - Մենք պաշտպանվում ենք

 

Nous nous protégeons - Մենք պաշտպանվում ենք

Vous vous protégez - Դուք պաշտպանվում եք

Ils se protègent - Նրանք պաշտպանվում են

Elles se protègent - Նրանք պաշտպանվում են

 

Je me protège de lui - Ես պաշտպանվում եմ նրանից

On se protège du coronavirus - Մենք պաշտպանվում ենք կորոնավիրուսից

Le masque et les gans nous protège du virus - Դիմակը և ձեռնոցները պաշտպանում են վիրուսից

Ils se protègent comme ils peuvent - Նրանք պաշտպանվում են ինչպես կարող են

Il se protège du froid - Նա պաշտպանվում է ցրտից

Nous nous protégeons du soleil dans l'ombre - Մենք արևից պաշտպանվում ենք ստվերի տակ

 

2020-03-23 17:02:00 (Աբել)