Verbe - Բայ

Donner — Տալ

Donner - Տալ

Խոնարհում

 

Je donne - Ես տալիս եմ

Tu donnes - Դու տալիս ես

Il donne - Նա տալիս է (արական եզակի)

Elle donne - Նա տալիս է (իգական եզակի)

 

Nous donnons - Մենք տալիս ենք

Vous donnez - Դուք տալիս եք

Ils donnent - Նրանք տալիս են (արական հոգնակի)

Elles donnent - Նրանք տալիս են (իգական եզակի)

 

Je donne le livre à mon ami - Գիրքը տալիս եմ ընկերոջս

L'enfant donne la main à sa maman - Երեխան ձեռքը տալիս է իր մորը

Il ne veut rien donner - Նա չի ցանկանում ոչինչ տալ

Ils ne donnent pas de l'importance à ce problème - Նրանք կարևորություն չեն տալիս այս խնդրին

2023-07-15 23:44:00 (Աբել)