Verbe - Բայ

Parler — Խոսել

Parler — Խոսել

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Présent [Ներկա]

 

Je parle — Ես խոսում եմ

Tu parles — Դու խոսում ես

Il parle — Նա խոսում է (արական եզակի)

Elle parle — Նա խոսում է (իգական եզակի)

On parle — Մենք խոսում ենք

 

Nous parlons — Մենք խոսում ենք

Vous parlez — Դուք խոսում եք

Ils parlent — Նրանք խոսում են (արական հոգնակի)

Elles parlent — Նրանք խոսում են (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

 

Passé composé [Անցյալ կատարյալ]

 

J'ai parlé — Ես խոսեցի [Ես խոսել եմ]

Tu as parlé — Դու խոսեցիր [Դու խոսել ես]

Il a parlé — Նա խոսեց [Նա խոսել է] (արական եզակի)

Elle a parlé — Նա խոսեց [Նա խոսել է] (իգական եզակի)

On a parlé — Մենք խոսեցինք []

 

Nous avons parlé — Մենք խոսեցինք [Մենք խոսել ենք]

Vous avez parlé — Դուք խոսեցիք [Դուք խոսել եք]

Ils ont parlé — Նրանք խոսեցին [Նրանք խոսել են] (արական հոգնակի)

Elles ont parlé — Նրանք խոսեցին [Նրանք խոսել են] (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

2013-09-19 14:30:00 (Abel)