Manuel a une vois agréable quand il chante en français — Մանուելը հաճելի ձայն ունի ֆրանսերեն երգելիս

Manuel a une vois agréable quand il chante en français — Մանուելը հաճելի ձայն ունի ֆրանսերեն երգելիս

Tammy - Manuel Menenkichian (les paroles en français)

 

Tammy, pourquoi pars-tu?

Tammy, regarde moi.

J'ai parcouru les rues

Criant à haute voix

Tammy, Tammy, Tammy!

Tammy, reviens à moi!

 

Tammy, et notre enfant

T'attend tout en pleurant

Dans notre petite maison

T'attend en t'appellant

Maman, maman, maman!

Tu pars sans raison

 

Rapelle-toi le jour de notre mariage

Couleur de ciel d'été

De notre beau village

Et nos amis criaient

Souhaitant bon voyage

Et nous allions tous deux

Tout le long du rivage

 

Mon fils, ne pleure pas

Maman viendra un jour

Elle viendra à grands pas

Pour te voir mon amour

Mais elle est loin, très loin

Très loin ta douce maman

 

 

Տամի - Մանուել Մենենկիչյան (խոսքերը հայերեն)

 

Տամի ինչու՞ ես հեռանում

Տամի նայիր ինձ

Ես կտրի անցա փողոցները

Բարձրաձայն գոռալով

Տամի՜ Տամի՜ Տամի՜

Տամի՜ վերադարձիր ինձ մոտ

 

Տամի, իսկ մեր երեխան

Քեզ է սպասում լացելով

Մեր փոքրիկ տանը

Քեզ է սպասում քեզ կանչելով

Մամա, մամա, մամա

Դու հեռանում ես առանց պատճառ

 

Հիշիր մեր հարսանյաց օրը

Մեր գեղեցիկ գյուղի

Ամառվա երկնքի գույնը

Եվ մեր ընկերները գոչում էին

Ցանկանալով բարի ճանապարհ

Եվ մենք երկուսով շրջում էինք

Ափի ամբողջ երկայնքով

 

Փոքրիկս մի՛ լացիր

Մաման կգա մի օր

Նա կգա շուտով

Որպեսզի քեզ տեսնի

Բայց նա հեռու է, շատ հեռու

Շատ հեռու, քո քնքուշ մաման

2013-09-23 00:00:14 (Abel)