Fransereni dasntacner — Ֆրանսերենի դասընթացներ

Ֆրանսերենի դասընթացներ

«Սովորել ֆրանսերենը» անցկացնում է ֆրանսերենի դասընթացներ (նաև online), որոնք նախատեսված են բոլոր տարիքային խմբերի համար, դասընթացները անցկացվում են անհատական և խմբակային: Կախված լեզվի ուսումնասիրության նպատակից և իմացության մակարդակից դուք կստանաք համապատասխան գիտելիքներ: Դասընթացների ժամային գրաֆիկը կարող է լինել տարբեր՝ կախված ձեր զբաղվածությունից և աշխատանքային գրաֆիկից: Դասընթացների ընթացքում զարգանում է և՛ գրավոր և՛ բանավոր խոսքը: Մանրամասների համար կարող եք կապվել մեզ հետ: Սիրով ՝ Սովորել ֆրանսերեն:

Սկսնակների համար նախատեսված դասընթացների ընթացքում ծանոթանալու ենք հետևյալ թեմաների հետ՝

 1. L'alphabet - այբուբեն
 2. Les voyelles et les syllables – ձայնավորներ և բաղաձայններ
 3. Les verbes être et avoir – լինել և ունենալ բայերը
 4. Comment se presenter – ինչպես ներկայանալ
 5. Les chiffres - թվերը
 6. La liaison - կապակցություն
 7. Le nom - գոյական
  1. Le genre du nom – գոյականի սեռը
  2. La formation du féminin – իգականի կազմությունը
  3. Le nombre du nom – գոյականի թիվը
 8. L'article - հոդ
 9. Généralités
  1. L'article défini- որոշյալ հոդ
  2. L'article indéfini – անորոշ հոդ
  3. L'article partitif – մասնակի հոդ
 10. Les pronoms - դերանունները
  1. Les pronoms personnels, toniques – անձնական և շեշտված դերանուններ
  2. Les pronoms réfléchis – անդրադարձ դերանուններ
  3. Les pronoms en et y - en և y դերանունները
  4. Les pronoms possessifs – ստացական դերանուններ
  5. Les pronoms démonstratifs – ցուցական դերանուններ
  6. Les pronoms interrogatifs - հարցական դերանուններ
  7. Les pronoms relatifs – հարաբերական դերանուններ
  8. Les pronoms indéfinis – անորոշ դերանուններ
 11. L'adjectif - ածական
  1. Les adjectifs qualificatifs – որակական ածականներ
  2. Les adjectifs pronominaux – դերանվանական ածականներ
  3. Les adjectifs possessifs – ստացական ածականներ
  4. Les adjectifs démonstratifs – ցուցական ածականներ
  5. Les adjectifs indéfinis – անորոշ ածականներ
  6. Les adjectifs numéraux – թվական անուն
 12. Le verbe - բայ
  1. Mode indicative – սահմանական եղանակ
  2. Mode impératif – հրամայական եղանակ
  3. Mode conditionnel – պայմանական եղանակ
  4. Mode subjonctif – ըղձական եղանակ
  5. Formes non personnelles du verbe – բայի անդեմ ձևերը
  6. Les groupes des verbes – բայերի խմբերը
  7. Discours indirect – անուղղակի խոսք
 13. Les types des phrases – նախադասությունների տեսակները
  1. Phrase affirmative – հաստատական նախադասություն
  2. Phrase interrogative – հարցական նախադասություն
  3. Phrase exclamative – բացականչական նախադասություն
  4. Phrase negative – ժխտական նախադասություն
 14. Vocabulaire - բառապաշար
  1. La semaine - շաբաթ
  2. Le mois - ամիս
  3. La saison - եղանակ
  4. La description des saisons – եղանակների նկարագրություն
  5. L'heure - ժամ
  6. La montre - ժամացույց
  7. Lexique de la journée – օրվա բառապաշար
  8. La famille - ընտանիք
  9. La description de la maison – տան նկարագրությւոն
  10. La France – Ֆրանսիա
  11. L'Arménie - Հայաստան
  12. Les pays - երկրներ
  13. Les villes - քաղաքներ
  14. Les fêtes - տոներ
  15. Les achats - գնումներ
  16. Au supermarché - հանրախանութում
  17. Le sport - սպորտ
  18. La santé - առողջություն
  19. La nature - բնություն