Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

De toute façon — Այսպես թե այնպես (միևնույն է)

De toute façon
Այսպես թե այնպես (միևնույն է)

De toute façon on est fini - Այպես թե այնպես վերջներս եկել է De toute façon il ne viendra pas, pourquoi tu prépares toutes ces choses? — Այսպես թե այնպես նա չի գալու, ինչո՞ւ ես այս ամենը պատրաստում

2017-08-05 15:40:00 (Աբել)

Assumer la responsabilité — Պատասխանատվություն կրել

Assumer la responsabilité
Պատասխանատվություն կրել

Il doit assumer la responsabilité — Նա պետք է պատասխանատվություն կրի

...

2013-11-20 00:00 ()

Moi non plus — Ես նույնպես

Moi non plus
Ես նույնպես

2014-12-21 18:17 ()

Un ordinateur — Համակարգիչ

Un ordinateur
Համակարգիչ

Ես համակարգիչ ունեմ — J'ai un ordinateur

Իմ համակարգիչը հզոր է — Mon

...

2013-10-26 13:46 ()