Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Ինչ-որ բան — Quelque chose

Ինչ-որ բան
Quelque chose

Avoir quelque chose - Ինչ-որ բան ունենալ

2019-11-30 15:02:00 (Աբել)

Un livre — Գիրք

Un livre
Գիրք

Un livre - գիրք J'ai un livre - ...

2018-08-24 15:38 ()

Ձևացնել — Faire semblant

Ձևացնել
Faire semblant

Բայ — Verbe

հայերեն — ֆրանսերեն

On a frappé à la porte de Hasratyan ... — Երեք անգամ ծեծեցին ...

...

2017-02-12 16:23 ()