Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Couper la parole — Խոսքը կտրել

Couper la parole
Խոսքը կտրել

Նա միշտ խոսքս կտրում է - Il coupe toujours ma parole

2019-09-07 12:43:00 (Աբել)

Cache-cache — Պախկվոցի

Cache-cache
Պախկվոցի

Գրական հայերենում՝ աչխփուկ, աչքակապուկ

...

2013-09-24 20:56 ()

Avoir froid — Մրսել

Avoir froid
Մրսել

Verbe — Բայ

ֆրանսերեն — հայերեն

J'ai froid — Ես մրսում եմ

...

2013-12-13 21:33 ()

Baisser le son — Ձայնը ցածրացնել

Baisser le son
Ձայնը ցածրացնել

Ձայնը ցածրացնել

2014-12-21 16:36 ()