Citations — Մեջբերումներ

Cordonnier ne juge pas plus haut que la chaussure — Կոշկակար, մի դատիր կոշկից վեր

Le secret du bonheur — Երջանկության գաղտնիքը

Le sommeil de la raison engendre des monstres — Գիտակցության քունը, ծնում է հրեշներ

Sans famille — Առանց ընտանիքի

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ