Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Ինչ-որ բան — Quelque chose

Ինչ-որ բան
Quelque chose

Avoir quelque chose - Ինչ-որ բան ունենալ

2019-11-30 15:02:00 (Աբել)

Avoir — Ունենալ

Avoir
Ունենալ

Verbe — Բայ

ֆրանսերեն — հայերեն

J'ai — Ես ունեմ

...

2013-12-11 15:48 ()

L'adjectif numéral dans la langue française — Թվական խոսքի մասը ֆրանսերենում

L'adjectif numéral dans la langue française
Թվական խոսքի մասը ֆրանսերենում

Ձեռնարկում խոսվում է թվականների գրեթե բոլոր տեսակների վերաբերյալ. քանակական, ...

2016-10-01 18:12 ()