Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

De toute façon — Այսպես թե այնպես (միևնույն է)

De toute façon
Այսպես թե այնպես (միևնույն է)

De toute façon on est fini - Այպես թե այնպես վերջներս եկել է De toute façon il ne viendra pas, pourquoi tu prépares toutes ces choses? — Այսպես թե այնպես նա չի գալու, ինչո՞ւ ես այս ամենը պատրաստում

2017-08-05 15:40:00 (Աբել)

Sans famille — Առանց ընտանիքի

Sans famille
Առանց ընտանիքի

Մեջբերում Հեկտոր Մալոյի «Առանց ընտանիքի» վեպից:

2014-04-07 22:38 ()

Pour toi Arménie — Քեզ համար Հայաստան

Pour toi Arménie
Քեզ համար Հայաստան

Սպիտակի երկրաշարժ

Tremblement de terre de Spitak

2014-12-07 23:38 ()

Moi non plus — Ես նույնպես

Moi non plus
Ես նույնպես

2014-12-21 18:17 ()