Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Couper la parole — Խոսքը կտրել

Couper la parole
Խոսքը կտրել

Նա միշտ խոսքս կտրում է - Il coupe toujours ma parole

2019-09-07 12:43:00 (Աբել)

Regardez des films — Դիտեք ֆիլմեր

Regardez des films
Դիտեք ֆիլմեր

Ֆրանսերեն ֆիլմերի ազդեցությունը ֆրանսերեն սովորողների վրա:

Ֆրանսերեն սովորելուց պետք չէ

...

2013-10-20 00:16 ()

Un livre — Գիրք

Un livre
Գիրք

Un livre - գիրք J'ai un livre - ...

2018-08-24 15:38 ()

À l'oeil nu — Անզեն աչքով

À l'oeil nu
Անզեն աչքով

ֆրանսերեն - հայերեն

Je vois ça à l'oeil nu — Ես դա տեսնում անզեն աչքով

...

2013-09-07 15:18 ()