Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Couper la parole — Խոսքը կտրել

Couper la parole
Խոսքը կտրել

Նա միշտ խոսքս կտրում է - Il coupe toujours ma parole

2019-09-07 12:43:00 (Աբել)

Exercices de français — Ֆրանսերենի վարժություններ

Exercices de français
Ֆրանսերենի վարժություններ

ֆրանսերենի շատ հետաքրքիր վարժություններ կան այս կայքում:

...

2013-11-23 22:41 ()

Étoile filante — Ընկնող աստղ, ասուպ

Étoile filante
Ընկնող աստղ, ասուպ

Étoile filante

2015-02-08 20:19 ()