Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Prendre — Վերցնել

Prendre
Վերցնել

2019-06-03 00:26:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Être pressé — Շտապել

Être pressé
Շտապել

Je suis pressé - Ես շտապում եմ Il est très pressé - Նա շատ է շտապում ...

2019-11-12 18:20:00 (Աբել)

La traduction des unions verbales faire et laisser — Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

La traduction des unions verbales faire et laisser
Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

Faire և laisser բայական կապակցությունների թարգմանությունը

2017-08-20 15:55 ()

Ouvrir — Բացել

Ouvrir
Բացել

Բայ — Verbe

հայերեն — ֆրանսերեն

J'ouvre — Ես բացում եմ

...

2013-11-04 22:23 ()

Des lunettes — Ակնոց

Des lunettes
Ակնոց

Բառ — Mot հայերեն — ֆրանսերեն Porter des lunettes — Ակնոց կրել ...

2018-08-07 21:52 ()