Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Se protéger — Պաշտպանվել

Se protéger
Պաշտպանվել

2020-03-23 17:02:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Un sapin — Եղևնի

Un sapin
Եղևնի

ֆրանսերեն — հայերեն

Un sapin de Noël — Տոնածառ

...

2013-12-24 14:30 ()

Baisser le son — Ձայնը ցածրացնել

Baisser le son
Ձայնը ցածրացնել

Ձայնը ցածրացնել

2014-12-21 16:36 ()

Moi non plus — Ես նույնպես

Moi non plus
Ես նույնպես

2014-12-21 18:17 ()