Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Mordre — Կծել

Mordre
Կծել

2021-01-15 15:41:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Justice — Արդարություն

Justice
Արդարություն

Justice — Արդարություն

Nous demandons de la justice — Մենք արդարություն ենք պահանջում:

...

2013-11-10 21:25 ()

Une boule de neige — Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

Une boule de neige
Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

Jouer aux boules de neige — Ձնագնդիկ խաղալ

ֆրանսերեն — հայերեն

...

2013-11-18 22:01 ()

Հեռախոսին պատասխանել — Décrocher le téléphone

Հեռախոսին պատասխանել
Décrocher le téléphone

Décrocher le téléphone - հեռախոսին պատասխանել Raccrocher le téléphone - հեռախոսը վայր դնել

2017-10-14 22:14 ()