Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Donner — Տալ

Donner
Տալ

Donner - տալ

2023-07-15 23:44:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Les mots de

Les mots de "Cilicie" sont français
«Կիլիկիա»-ի բառերը ֆրանսիական են

Բոլորս էլ լսել ենք սքանչելի «Կիլիկիա» երգը, և գրեթե ոչ մեկի մտքով չի էլ անցել, որ նրա բառերը կարող են մերը չլինել, բայց տեքստի 90%-ը վերցված է ֆրանսիական Նորմանդիա պատմական շրջանի հիմնի տեքստից:

...

2013-09-22 13h15 ()

Les jours de la semaine ( en français ) — Շաբաթվա օրերը ( ֆրանսերեն )

Les jours de la semaine ( en français )
Շաբաթվա օրերը ( ֆրանսերեն )

Lundi - երկուշաբթի Mardi - երեքշաբթի ...

2018-11-20 23:44 ()