Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Se protéger — Պաշտպանվել

Se protéger
Պաշտպանվել

2020-03-23 17:02:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Comment apprendre français — Ինչպես սովորել ֆրանսերեն

Comment apprendre français
Ինչպես սովորել ֆրանսերեն

Ցանկացած օտար լեզու սովորելիս պետք է սովորել նրա հիմնական օգտագործվող բայերը ...

2014-09-18 18:23 ()

"Bon matin"?
Ի՞նչ է «bon matin»-ը

Ֆրանսերենի ձեռնարկներում օգտագործվող «bon matin» (բարի առավոտ) բառակապակցությունը

...

2013-09-17 14:46 ()

Une boule de neige — Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

Une boule de neige
Ձնագունդ (ձնագնդիկ)

Jouer aux boules de neige — Ձնագնդիկ խաղալ

ֆրանսերեն — հայերեն

...

2013-11-18 22:01 ()