Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Mordre — Կծել

Mordre
Կծել

2021-01-15 15:41:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Avoir froid — Մրսել

Avoir froid
Մրսել

Verbe — Բայ

ֆրանսերեն — հայերեն

J'ai froid — Ես մրսում եմ

...

2013-12-13 21:33 ()

Livre en français — Ֆրանսերեն գիրք

Livre en français
Ֆրանսերեն գիրք

- Et toi, comment tu t’appelles?

- Je m’appelle Jana.

...

2014-09-20 08:05 ()

Exercices de français — Ֆրանսերենի վարժություններ

Exercices de français
Ֆրանսերենի վարժություններ

ֆրանսերենի շատ հետաքրքիր վարժություններ կան այս կայքում:

...

2013-11-23 22:41 ()