Expressions — Արտահայտություններ

À l'oeil nu — Անզեն աչքով

À mon avis — Իմ կարծիքով

Autant d'hommes, autant d'avis — Ինչքան մարդ՝ այդքան կարծիք

Avoir du goût — Ճաշակ ունենալ

Avoir raison — Իրավացի (ճիշտ) լինել

Baisser le son — Ձայնը ցածրացնել

Conclure un contrat — Պայմանագիր կնքել

Couper la parole — Խոսքը կտրել

De temps en temps — Ժամանակ առ ժամանակ

De toute façon — Այսպես թե այնպես (միևնույն է)

Écarter les rideaux — Վարագույրները ետ քաշել

Étoile filante — Ընկնող աստղ, ասուպ

Être pressé — Շտապել

Fixer le regard sur quelqu'un — Հայացքը սևեռել ինչ-որ մեկի վրա

Garder l'oeil dessus — Աչքը վրան պահել

Même si — Նույնիսկ եթե

Moi non plus — Ես նույնպես

Par coeur — Անգիր

Par ordre alphabétique — Ըստ այբբենական կարգի

Poser une question — Հարց տալ (հարց ուղղել)

Se presser — Շտապել

Se rassembler — Հավաքվել

Toutes les heures — Ամեն ժամը մեկ

Traverser la rue — Փողոցն անցնել

Ինչ-որ բան — Quelque chose

Վերևի ձախ անկյունում — Dans le coin supérieur gauche